Szkoła Podstawowa nr 2

Zatrzymaj banner przewijany

Regulaminy zobacz archiwum »

28 września 2014 19:32

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

 

Podstawa prawna:

 

- art. 70 a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Z 2002 r. nr 46, poz. 430).

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Dyrektor Szkoły opracowuje projekt planu finansowego środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli do dnia 30 listopada na rok następny.

2. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący tj.1% od planowanego funduszu płac.

3. Wysokość przyznawanych środków na dany rok winna być przedłożona Radzie Pedagogicznej po otrzymaniu informacji z organu prowadzącego.

§ 2

Celem stworzenia systemu dopłat jest realizacja efektywnej praktyki kadrowej zapewniającej kadrę pedagogiczną z odpowiednimi kwalifikacjami.

§ 3

Przekazane przez organ prowadzący środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli dyrektor przeznacza na:

1. Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu lub studiów doskonalących zgodnie z potrzebami szkoły.

2. Dofinansowanie studiów uzupełniających.

3. Dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz innych form doskonalenia nauczycieli.

4. Dofinansowanie szkoleń Rady Pedagogicznej.

5. Dofinansowanie do organizacji szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów metodycznych i innych form doskonalenia.

6. Dofinansowanie do przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

7. Finansowanie kosztów przejazdów i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

8. Inne indywidualne formy doskonalenia (np. studia doktoranckie).

 

§ 4

1. Środkami na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w całości dysponuje dyrektor.

2. Wysokość dopłat uzależniona jest od ilości złożonych wniosków w danym roku budżetowym oraz posiadanych środków finansowych.

3. Wszystkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli muszą być zgodne z założeniami edukacyjnymi i potrzebami szkoły.

 

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

§ 5

1. Dopłata będzie przyznawana nauczycielom podejmującym studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne dające uprawnienia do prowadzenia zajęć zgodnie z potrzebami szkoły.

2. Dopłata do innych form doskonalenia zawodowego  jest uzależniona od aktualnych możliwości finansowych szkoły i określonych priorytetów.

3. Wypłata dofinansowania do doskonalenia jest przekazywana na konto instytucji organizującej dana formę kształcenia.

4. Wysokość dopłat do studiów i kursów kwalifikacyjnych będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków w danym okresie rozliczeniowym.

5. Oprócz dofinansowania do kształcenia szkoła może przeznaczać środki na dofinansowanie przejazdu, diety (delegacje) nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

6. Wnioski poparte zaświadczeniem o rozpoczęciu nauki przez nauczyciela będą przyjmowane przez dyrektora.

7. Dotowany nauczyciel zobowiązany jest złożyć zaświadczenie z instytucji organizującej daną formę kształcenia o zaliczonym semestrze studiów.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

§ 6

 

1. Wniosek / podanie o dofinansowanie (załącznik nr 1).

2. Zaświadczenie o wysokości czesnego.

3. Kopia opłaty za czesne.

§ 7

 

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie do czesnego obowiązuje:

1) do 31 marca każdego roku

2) do 31 października każdego roku.

3) Wnioski o dofinansowanie do pozostałych form doskonalenia zawodowego są przyjmowane w każdym czasie.

 

2. Wnioski o dofinansowanie o których mowa w ust. 1 rozpatruje się nie później niż w ciągu miesiąca od ich złożenia.

§ 8

Odmowa przyznania dopłaty do czesnego w danym semestrze nie pozbawia prawa do składania wniosku w semestrze następnym.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 

1. Dofinansowanie doskonalenia obejmować będzie nauczycieli, dla których Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach jest szkołą macierzystą.

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele, którzy przebywają na urlopie zdrowotnym lub wychowawczym, w przypadku, gdy kontynuują kształcenie.

3. Nauczyciel, któremu przyznano dopłatę do czesnego podpisuje zobowiązanie do przepracowania w szkole co najmniej trzech lat od ukończenia kursu kwalifikacyjnego, w przeciwnym razie zwraca przyznaną dopłatę. Zwrotowi podlega również dofinansowanie otrzymane przez nauczyciela, który z własnej winy nie ukończył studiów/kursu lub zmienił bez porozumienia z dyrektorem szkoły kierunek kształcenia (załącznik nr 2).

4. W przypadku utraty pracy nie z winy nauczyciela, kwota dopłaty nie ulega zwrotowi.

5. Dyrektor może odstąpić od roszczeń z tytułu zwrotu przyznanego dofinansowania, o którym mowa w §7 ust. 3 w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. długotrwała choroba nauczyciela.

6. Dofinansowanie do kształcenia nie przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony, w ramach zastępstwa lub w przypadku zaistnienia potrzeby wynikające

z organizacji nauczania.

7. W przypadku nauczycieli podejmujących kształcenie lub doskonalenie bez skierowania, dopłaty będą brane pod uwagę tylko wtedy, gdy pozwolą na to środki finansowe.

§ 10

1. Środki finansowe przeznacza się zgodnie z potrzebami wynikającymi z programu rozwoju szkoły i związanymi z tym potrzebami kadrowymi oraz planami doskonalenia zawodowego poszczególnych nauczycieli.

2. Dopłaty do czesnego i innych form doskonalenia zawodowego, zwrot kosztów przejazdu (delegacje) przyznawane są w miarę posiadanych środków.

3. Plan doskonalenia i przeznaczenia środków na jego realizację może w ciągu roku ulec zmianie w przypadku pojawienia się ważnej dla rozwoju nauczycieli oferty szkoleniowej.

§ 11

1. Dyrektor Szkoły do dnia 30 listopada przedkłada organowi prowadzącemu plan wykorzystania środków wspomagających kształcenie w kolejnym roku budżetowym.

2. Do 31 marca dyrektor szkoły składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

 

§ 12

  1. Każda zmiana Regulaminu wymaga zgody Rady Pedagogicznej.

 

 

 

Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi :

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO SZKOLENIA/KURSU DOSKONALENIA/KURSU KWALIFIKACYJNEGO/

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

I. DANE OSOBOWE:

1. Imię i nazwisko ..........................................................................................................................

2. Stanowisko (przedmiot nauczania) ............................................................................................

3. Wykształcenie ............................................................................................................................

II. INFORMACJE na temat szkolenia/kursu doskonalenia/ kursu kwalifikacyjnego/studiów

4. Nazwa instytucji organizującej:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

5. Adres:

...........................................................................................................................................

6. Termin trwania formy doskonalącej:

...........................................................................................................................................

7. Wysokość opłaty:

...........................................................................................................................................

III. W/w formę doskonalenia uwzględniono w rocznym planie doskonalenia/wieloletnim planie doskonalenia/nie uwzględniono w planach doskonalenia zawodowego nauczycieli SP2w Ząbkach (właściwe podkreślić)

 

IV. Czy był wcześniej składany wniosek o dofinansowanie szkolenia/ kursu/studiów? Jeżeli tak to kiedy?

 

V. Stan obecnych studiów ( podać ukończony semestr)

 

VI. Wniosek o pokrycie kosztów dojazdu/zakwaterowania/wyżywienia:

 

 

 

 

Własnoręcznym podpisem potwierdzam prawidłowość powyższych danych.

 

                                                                                   .....................................................................

                                                                                             (data i podpis nauczyciela)

 

 

Decyzja dyrektora:

 

Przyznaję/ nie przyznaję dopłatę do ...............................................................................................................................

(podać formę doskonalenia/dokształcania)

Pani/Panu ............................................................................. w wysokości ....................................................................

(Imię i nazwisko nauczyciela)

Dofinansowana forma nie jest/ jest zgodny z potrzebami Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

 

 

 

 

Zobowiązanie nauczyciela

 

 

Ja niżej podpisana/y .......................................................

 

 

zgodnie z zapisem   § 9 ust.3 regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach zobowiązuję się do przepracowania w szkole co najmniej trzech lat od ukończenia studiów na które otrzymałam/em dofinansowanie,  w przeciwnym razie zwrócę na konto Szkoły przyznaną dopłatę w wysokości .................... zł (słownie:......................................................................................................................................

 

 

                                                                                   .....................................................................

                                                                                            (data i podpis nauczyciela)

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2014 19:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Goździak
Ilość wyświetleń: 1909
09 stycznia 2016 16:47 (Małgorzata Goździak) - Dodanie załącznika [regulamin_dofinansowania_doskonalenia_zawodowego_nauczycieli_szkoly_podstawowej_nr_2_im.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2014 20:12 (Małgorzata Goździak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2014 20:11 (Małgorzata Goździak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl