Szkoła Podstawowa nr 2

Zatrzymaj banner przewijany

Regulaminy zobacz archiwum »

19 września 2012 14:37

Procedura współpracy z rodzicami

 

 

 

Procedura

współpracy z rodzicami

 

 Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 1. Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół     ( Dz. U.    Nr 4,poz.17 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 30. IV. 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm. ).
 3. Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach
 4. Konwencja Praw Dziecka

 

  I.                Cele nadrzędne:

 

 1. Nadanie współpracy z rodzicami właściwej rangi,
 2. Wprowadzenie jednolitego systemu współpracy z rodzicami we wszystkich klasach,
 3. Ułatwienie monitorowania przyjętych zasad,
 4. Pomoc w pracy wychowawczej nauczycielom z krótkim stażem pedagogicznym

 

II.              Procedura reguluje i określa:

 

1. Rolę rodziców w szkole:

 

a)     realizowanie przez rodziców i nauczycieli wspólnego celu  jakim jest wszechstronny rozwój dziecka,

b)     wspomaganie szkoły w procesie dydaktyki i wychowania,

c)     współodpowiedzialność za opiekę i wychowanie dziecka,

d)     przekazywanie odpowiednich wartości, przekonań i wzorców zachowań,

e)     ścisła współpraca ze szkołą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

2. Cele współpracy rodziców i nauczycieli:

 

a)     uświadomienie rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań, właściwie prowadzonej współpracy rodziny ze Szkołą i Szkoły z rodziną,

b)     uzgodnienie wspólnego systemu oddziaływań wychowawczych  (ujednolicenie wymagań stawianych uczniom przez nauczycieli i rodziców),

c)     rozszerzenie wpływów wychowawczych nauczycieli i rodziców,

d)     usprawnienie pracy wychowawczej z uczniami oraz zwiększenie efektywności procesu edukacyjnego,

e)     wykształcenie klimatu wzajemnego porozumienia, umacnianie więzi  emocjonalnej między nauczycielami a rodzicami,

 

3. Zasady współpracy Szkoły z rodzicami:

 

a)     rodzice i Szkoła wspólnie tworzą najlepsze warunki rozwoju dziecka,

b)     Szkoła poznaje oczekiwania rodziców,

c)     Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami

d)     Szkoła uważnie słucha informacji rodziców o potrzebach ich dzieci i o warunkach, które najlepiej sprzyjają rozwojowi naszych uczniów,

e)     rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci,

f)      Szkoła realizuje program profilaktyki i wychowawczy akceptowany przez rodziców

g)     Szkoła informuje rodziców o postępach i sukcesach ich dzieci,

h)     Szkoła jest przyjazna uczniom, rodzicom i nauczycielom,

i)      rodzice mają prawo do wypowiadania opinii na temat wszystkich spraw dotyczących ich dzieci ,

j)   rodzice nie otrzymają żadnych informacji o dziecku podczas prowadzonych przez nauczyciela zajęć szkolnych oraz dyżurów,

k)  miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne, gabinet pedagoga szkolnego, psychologa, gabinet dyrektora

l)     obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa;

ł)  w sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi terminami;

m) nauczyciel sporządza po spotkaniu z rodzicami pisemną notatkę stanowiącą część dokumentacji pracy nauczyciela. Zebrania z rodzicami są protokołowane

 III.            Obowiązki, prawa, odpowiedzialność.

 

 1. Prawa i obowiązki rodziców

 Rodzice zobowiązani są do:

 a)     systematycznego kontaktowania się ze Szkołą, celem uzyskiwania informacji  dotyczących postępów dziecka, jego zachowania się w Szkole, klasie,

b)      współpracy z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym w razie występujących u dziecka trudności dydaktycznych lub wychowawczych.

 Rodzice mają prawo do:

 a)     znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych w klasie i w Szkole,

b)     znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

c)     uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, ewentualnych trudności w nauce, zachowania w Szkole ) w czasie tzw. „dni otwartych”, zebrań klasowych,

d)     uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

e)     wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór  opinii na temat pracy Szkoły.

 2. Zadania wychowawców:

 Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 a)     tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

b)      kreowanie sytuacji, w których uczniowie aktywnie rozwijają wszystkie sfery swojej osobowości,

c)     wyrabianie wśród uczniów odpowiednich postaw społeczno-moralnych,

d)     inspirowanie działań zespołowych uczniów,

e)     podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 Wychowawca w celu realizacji w/w zadań :

 a)     otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,

b)     planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

-             różne formy życia zespołowego integrującego klasę,

-             ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,

c)     współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także  wobec tych, którzy powinni być otoczeni indywidualnymi działaniami (uczniowie zdolni, uczniowie z trudnościami i niepowodzeniami ),

d)     wychowawca dba o porozumiewanie się ( kontakt ) z rodzicami niezależnie od wykazywanej przez nich inicjatywy; organizuje spotkania lub w innej formie kontaktuje się z rodzicami informując ich o postępach w nauce i zachowaniu ucznia,

e)     włącza rodziców w sprawy życia klasy i Szkoły,

f)      wpisuje do dzienniczka ucznia informację na temat ucznia, czynionych przez niego postępów, ewentualnych trudności  w nauce, zachowania w Szkole,

g)     na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i wychowawcy zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych , nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania , odnotowując ten fakt bezwzględnie w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieprzybycia rodzica do szkoły, za wykonanie ww. obowiązku przez nauczyciela uznaje się terminowe powiadomienie rodzica listem poleconym.

h)      współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym i z innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 3. Osoby odpowiedzialne za współpracę z rodzicami:

 a)     dyrektor  i wicedyrektorzy Szkoły

b)     nauczyciele

c)     psycholog

d)     pedagog

e)     terapeuci- specjaliści

  IV.            Podejmowane działania.

 

Opis działania

Forma kontaktu z rodzicami

 

zebranie                                                        kontakty    uroczystości  „zajęcia                inne

klasowe                   „dni otwarte”                   indyw.        szkolne       otwarte”

1. Informowanie

rodziców o funkcjonowaniu Szkoły.

 

 

x

 

 

x

 

 

    x

 

 

x

 

 

    x

Informatory, komunikaty na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Szkoły.

 

2. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań rodziców.

 

x

 

                  x

 

x

 

 

Ankietowanie, rozmowy

 

3.Zapoznanie rodziców:

a). z dokumentacją

Szkoły:Statut  (szczególnie Szkolny Program

Wychowawczy,

Wewnątrzszkolny

System Oceniania,

Program Profilaktyki,

Procedury współpracy z rodzicami

b). ze zmianami w prawie oświatowym w zakresie dotyczącym uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Stały dostęp do dokumentacji Szkoły (u dyrektora Szkoły i wychowawców,

strona internetowa Szkoły)

 

4.Przekazywanie rodzicom informacji o dziecku:

a). informowanie o postępach dziecka w nauce,

b). sygnalizowanie wszelkich niepokojących zachowań zauważanych  u

dziecka.

 

 

 

x

 

 

 

 

x

podczas rozmów indyw.

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

Dzienniczki ucznia karty obserwacji osiągnięć i zachowania ucznia, arkusze diagnostyczne wyniki diagnoz psychologa i pedagoga szkolnego, prace uczniowskie

 

5.Omawianie bieżących spraw opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych, organizacyjnych.

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 spotkania rodziców ze specjalistami z zakresu pedagogiki                 i psychologii

 

6.Wspólne rozwiązywanie pojawiających się        w klasie problemów.

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

7.Pomoc rodzicom:

a).wzbogacanie wiedzy rodziców o rozwoju fizycznym, psychicznym  i

społecznym dziecka,

informowanie o

sposobach  pomocy dziecku w nauce;

b).przekazywanie rodzicom konkretnych   rad dotyczących pomocy

w przezwyciężaniu trudności

ich dziecka.

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

8. Współudział w organizowaniu imprez  i

uroczystości szkolnych, włączenie rodziców

do zajęć edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

2. W trakcie spotkań z rodzicami nauczyciele zwracają szczególną uwagę na:

 

a)     podkreślanie pozytywnych ocen zespołu uczniowskiego,

b)     zachowanie dyskrecji podczas przekazywania rodzicom informacji  o postępach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, m.in.:

-             informacje o ocenach przekazywane są w formie pisemnej lub ustnej, w trakcie rozmowy indywidualnej z rodzicem,

-             wychowawca stara się nie mówić o zachowaniu danego ucznia w obecności innych rodziców,

c)     zwracanie szczególnej uwagi na sukcesy ucznia mającego problemy dydaktyczne lub/i wychowawcze,

d)     szacunek dla wyznawanej przez rodziców hierarchii wartości.

e)      rodzice nie otrzymają żadnych informacji o dziecku podczas prowadzonych przez nauczyciela zajęć szkolnych oraz dyżurów.

 

 3. Sposoby informowania rodziców o spotkaniach.

 a)     wpisy do dzienniczków ucznia,

b)     podanie harmonogramu spotkań na pierwszym zebraniu,

c)     kontakt telefoniczny (w przypadku nieobecności dziecka w Szkole),

d)     szkolna strona internetowa .

 

V.        Metody, techniki badawcze.

 

 1. Ankietowanie.
 2. Rozmowy.
 3. Analiza dokumentacji.

 

VI.       Sposoby gromadzenia danych.

 

 1. Protokoły zebrań klasowych ( wychowawcy klas ).
 2. Protokoły zebrań Rady Rodziców .

 

VII.    Sposoby prezentacji wyników.

 

 1. Prezentacja osiągnięć uczniów: przedstawienia, wystawy, autoprezentacje.
 2. Podziękowania za współpracę- listy gratulacyjne.

 

 

       VIII.      Ewaluacja.

 

 1. Sprawozdanie wychowawców klas dotyczące współpracy z rodzicami (podczas rad pedagogicznych )- ustalenie wniosków do dalszej pracy

 

 

 Procedura przyjęta do realizacji w Szkole Podstawowej nr 2 przez Radę Pedagogiczną  w dniu 10 IX 2012r.            

 

 

Pozytywnie zaopiniowana przez rodziców z  Radę Rodzicóww dniu 10 IX 2012r.             . 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 2012
Dokument wytworzony przez: Rada Pedagogiczna
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2012 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Goździak
Ilość wyświetleń: 5191
19 września 2012 14:37 (Małgorzata Goździak) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl