Szkoła Podstawowa nr 2

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Regulaminy zobacz aktualne »

Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe


1.W &4 punkt 1 pomiędzy podpunktem 2 i 3 dodaje się słowo „lub”. Nowy zapis otrzymuje brzmienie: 1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który w wyniku klasyfikacji poprzedzającej przyznanie stypendium osiągnął:

1) średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć, równą lub wyższą średniej 5,1

2) co najmniej dobrą ocenę zachowania lub

3) tytuł laureata w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach   sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium.

2.Uchyla się punkt 2 &4, którego treść brzmi: „Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń, który osiągnął niższą niż obowiązująca w danym okresie średnią ustaloną przez komisję stypendialną,  nie niższą jednak niż 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz uzyskał tytuł laureata w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium”.

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Pawlak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2013 22:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Goździak
Ilość wyświetleń: 1151
14 września 2015 00:31 (Małgorzata Goździak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2013 22:29 (Małgorzata Goździak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2013 22:29 (Małgorzata Goździak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl