Szkoła Podstawowa nr 2

Zatrzymaj banner przewijany

Regulaminy zobacz archiwum »

26 stycznia 2010 22:01

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012

 

poprawki na podstawie Rozporządzenia Dyrekcji nr 5/2012

 


Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych

„Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr2

im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

 

1.     Kompleks boisk ORLIK 2012 jest dostępny:

a.     podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr2 w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 16.30

b.     dla wszystkich chętnych poniedziałek – piątek w godz.16.30 – 22.00, sobota – niedziela w godz. 8.00 – 22.00

2.     Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt.1b koordynuje dyrektor szkoły.

3.     W trakcie ferii zimowych i letnich obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

4.     Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników znajdującego się na dyżurce szkolnej na podstawie dokumentu sprawdzającego tożsamość zawierającego zdjęcie.

5.     Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6.     Osoby korzystające z boisk mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

7.     Teren boiska jest objęty ciągłym monitoringiem.

8.     Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt 9a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

9.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a.     używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b.     wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.,

c.      niszczenia urządzeń sportowych i płyt boiska,

d.     wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e.      palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających

f.       zaśmiecania, wnoszenia, opakowań szklanych i metalowych,

g.     przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h.     zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i.       przebywania na terenie osobom niepełnoletnim bez opieki,

j.       wprowadzania zwierząt,

k.     korzystania z boisk bez zgody gospodarza obiektu

10.          Poza planowanymi zajęciami wymienionymi w pkt 1a:

·        dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,

·        użytkownicy boisk korzystają z nich na własną odpowiedzialność i ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

11.       Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłaszać u gospodarza obiektu.

12.       W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych dyrektor szkoły może zawiesić korzystanie z obiektu.

13.       Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniem pkt. 9 korzystania z boisk podejmuje dyrektor szkoły, który w zależności od sytuacji może:

- nakazać zmianę obuwia sportowego

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie

- nakazać opuszczenie terenu szkoły i boisk

- wezwać straż  miejską lub policję.

14.    Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do poleceń dyrektora szkoły.

15.     W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany zakaz wstępu na obiekt.

Data wytworzenia dokumentu: wrzesień 2009, poprawki 2012
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Irena Małyszczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2010 22:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Goździak
Ilość wyświetleń: 2005
18 listopada 2012 16:54 (Małgorzata Goździak) - Dodanie załącznika [regulaminorliks2.pdf] do dokumentu.
18 listopada 2012 16:53 (Małgorzata Goździak) - Dodanie załącznika [regulaminorliks1.pdf] do dokumentu.
18 listopada 2012 16:51 (Małgorzata Goździak) - Zmiana danych dokumentu. poprawki 2012
Realizacja: Superszkolna.pl