Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2
http://sp2zabki.biposwiata.pl

Regulamin Świetlicy Szkolnej

 

 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00.
 2. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, (zał. nr 1 ,2 ,3)  w której podaje aktualne dane dziecka. Każda zmiana telefonu, adresu, bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka musi być niezwłocznie przekazana wychowawcy świetlicy.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy zgłaszając to wychowawcy oraz podpisując się w dzienniku czytelnym podpisem z uwzględnieniem godziny odbioru ucznia (prosimy nie umawiać się z dzieckiem przed szkołą, w szatni czy też wywoływać go telefonicznie).
 4. Doraźna zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze szkoły lub pod opieką osoby niewpisanej
  w karcie zgłoszeniowej powinna być zgłoszona wyłącznie na piśmie (pismo powinno zawierać datę, imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna upoważnionego do odbioru dziecka, nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podpis rodzica/prawnego opiekuna). Polecenia wydane ustnie dziecku lub telefonicznie wychowawcy nie będą respektowane.
 5. W przypadku nagłego zdarzenia, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic zobowiązany jest zawiadomić świetlicę (tel.: 571444959). Jeśli uczeń nie będzie odebrany ze świetlicy do godziny 18:00, dzwonimy do rodziców /opiekunów z przypomnieniem o odbiorze dziecka.
  W przypadku, kiedy wielokrotne skontaktowanie się z Państwem będzie niemożliwe
  (np. nie odebranie telefonu, telefon poza zasięgiem), wychowawca świetlicy  zawiadamia Dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, po czym Dyrektor podejmuje decyzję o konieczności skontaktowania się z policją.
 6. Po godzinie 18:00 uczniowie nie mogą bez opieki oczekiwać na rodziców/opiekunów w szatni.
 7. Dziecko ma obowiązek przestrzegania regulaminu świetlicy, w tym pełnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez wychowawców według ustalonego harmonogramu pracy świetlicy.
 8. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz wszystkich wytycznych zawartych w niżej przedstawionym wewnętrznym regulaminie świetlicy.

 

Regulamin świetlicy (obowiązujący ucznia)

* Wszystkie konflikty rozwiązywać polubownie.

* Mówić nie krzycząc.

* Słuchać poleceń wychowawców.

* Siedzieć na krzesełkach nie bujając się.

* Plecaki układać na półkach.

* Pozostawiać krzesełko blisko stolika kiedy od niego wstajemy.

* Bawić się bezpiecznie (nie rzucać klockami, zabawkami lub innymi przedmiotami, nie 
   wyrywać   sobie zabawek, nie przepychać się, itp.).

* Szanować książki, zabawki i wyposażenie świetlicy.

* Dzielić się zabawkami z innymi dziećmi.

* Utrzymywać porządek w miejscu pracy i zabawy.

* Wszystkich traktować jednakowo, z szacunkiem.

* Pytać nauczyciela o pozwolenie wyjścia poza świetlicę.

* Opuścić świetlicę można tylko za zgodą nauczyciela.

* Używać zwrotów grzecznościowych wobec nauczyciela oraz innych uczniów.


9. Uczniom w ramach obowiązującego w świetlicy systemu kar i nagród przyznawane są czarne kropki za nieodpowiednie zachowanie oraz zielone kropki za zachowanie wyróżniające. Po zdobyciu trzech kropek, wychowawca ucznia otrzymuje od świetlicy pisemną informację o zachowaniu dziecka.

10. Wychowanek świetlicy ma prawo do:

- korzystania  pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu  

  trudności w nauce;

- rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;

- korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i audiowizualnego

- opieki wychowawcy, życzliwego traktowania;

- zgłaszania własnych pomysłów i tematów zajęć;

11. Dziecku może być cofnięte prawo do pobytu w świetlicy w razie nie przestrzegania regulaminu
(np. zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych uczniów, dziecko nie chce uczestniczyć
w obowiązkowych zajęciach).

12. W świetlicy obowiązuje dzienniczek ucznia, który ułatwia wymianę informacji (prosimy podpisywać przeczytane informacje).

13. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego kontaktu z wychowawcami świetlicy po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia.

14. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty (prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów np. biżuterii, telefonów komórkowych, itp.)

15.  W salach świetlic szkolnych w godzinach 7.00-18.00 odbywają się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

16. Prawo do korzystania ze świetlicy przysługuje uczniom klas I-III. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas IV-VI. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci niechodzące na lekcje religii lub oczekujące na zajęcia obowiązkowe oraz zajęcia dodatkowe w szkole, ale po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców/opiekunów konkretnych dni i godzin.

17. Jeśli zaistnieje taka potrzeba na zajęcia pozalekcyjne, uczniowie ze świetlicy odbierani są przez osoby prowadzące zajęcia lub odprowadzane przez wychowawcę świetlicy.

18. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, a także psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.